Bel ons : 0499 71 77 94 (Nico)

Algemene verkoops-, leverings & betalingsvoorwaarden Westdesign (Ver-Ni Bvba).

I. Toepasselijkheid

1.1 Westdesign (Ver-Ni Bvba)  (hierna “Westdesign”) is een rechtspersoon naar Belgisch recht met haar maatschappelijke zetel te Sint-Maartenstraat 1A, 9280 Denderbelle en geregistreerd met ondernemingsnummer 0897.617.709. Westdesign is online bereikbaar via www.westdesign.be (info@Westdesign.be of support@Westdesign.be) en via 0499 71 74 99.

1.2. Westdesign is vooral actief op de domeinen van webhosting, domeinregistraties, reseller webhosting, webdesign en ICT consultancy. Op alle producten/diensten van Westdesign zijn in principe enkel de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden van toepassing, dewelke voorgaan op de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever. Iedere Opdrachtgever die beroep doet op de producten/diensten van Westdesign erkent kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

1.3. Iedere opdrachtgever erkent dat deze Algemene Voorwaarden exclusief van toepassing zijn op dienst contractuele relatie met Westdesign, met uitsluiting van en ongeacht enige andere bepalingen en voorwaarden vanwege een derde partij waarmee de Opdrachtgever verbonden zou zijn.
Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken op uitdrukkelijke en schriftelijke wijze.

1.4. De Opdrachtgever : hiermee wordt de afnemer bedoeld, zowel natuurlijke persoon als rechtspersoon, afnemer voor beroepsdoeleinden of consument in zoverre er voor de consument geen afwijkende bepalingen van toepassing zijn. In dat laatste geval wordt de natuurlijk persoon die handelt buiten de noodwendigheden van zijn beroep conform de vigerende wetgeving, aangeduid als Consument.

1.5. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen Westdesign en de opdrachtgever (klant), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen beide partijen.

1.6. Geen andere specificatie, beschrijving, publicatie, schriftelijk of mondeling gedane toezegging, zal deel uitmaken van deze voorwaarden noch zal hiernaar in deze voorwaarden geacht worden te zijn verwezen.

1.7. Eventuele inkoop-, betalings- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Westdesign uitdrukkeIijk schriftelijk zijn aanvaard, zelfs indien de voorwaarden van de opdrachtgever deze voorwaarden uitsluiten.

1.8. Alle offertes en aanbiedingen door of namens Westdesign zijn geheel vrijblijvend en kunnen door Westdesign ingetrokken worden zo lang Westdesign een op de offerte of aanbieding volgende bestelling of opdracht niet schriftelijk heeft aanvaard. Alle offertes en aanbiedingen zijn tevens onder voorbehoud van wijzigingen van het order door de klant of door prijswijzigingen van leveranciers.

1.9. Westdesign behoudt zich het recht elke bestelling of opdracht te weigeren en dit zonder opgave van reden.

1.10. Het plaatsen van een bestelling of opdracht bij Westdesign geldt als aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Naar deze voorwaarden wordt steeds verwezen via een link op de bestelbonnen, de offertes, de overeenkomsten, de facturen de creditnota’s en website van Westdesign.. Een kopij van onderhavige voorwaarden kan steeds op eenvoudig verzoek gratis verkregen worden.

1.11. De persoon die de bestelling of opdracht plaatst in naam van de opdrachtgever wordt verondersteld als zijnde daartoe gemachtigd. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgever alle verantwoordelijkheid tegenover derden.

2. Prijzen, tarieven en betaling

2.1. Alle prijzen en tarieven van Westdesign zijn in Euro en exclusief 21% BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke overeenstemming, zal er een voorschot van 30% op het voorziene totaalbedrag (Incl Btw) van elk order betaald worden door de opdrachtgever aan Westdesign vooraleer deze start met de uitvoering van de opdracht en/of bestelling.

2.3. Partijen kunnen voor de uitvoering van de werkzaamheden een vaste prijs overeenkomen. Vaste prijzen zijn prijzen die tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet aan wijzigingen onderhevig zijn, met uitzondering van het in de algemene voorwaarden bepaalde.

2.4. Indien terzake van de uitvoering van de werkzaamheden geen vaste prijs is overeengekomen, zal Westdesign de bestede uren en gemaakte kosten maandelijks aan de opdrachtgever in rekening brengen op basis van de overeengekomen tarieven dan wel de sinds het tijdstip van de overeenkomst van kracht geworden tarieven.

2.5. Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag zijnde, behoudens andersluidend beding, acht, vijftien of dertig dagen na de factuurdatum, of contant bij levering of voltooiing van de werkzaamheden, al naargelang de duidelijke vermelding op de factuur waarvan onderhavige voorwaarden een integrerend deel van uitmaken.

2.6. Alle betalingen moeten zonder aftrek of verrekening geschieden door overschrijving op de bankrekening van Westdesign vermeld op de factuur.

2.7. Niet-betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting ten laste van de klant een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen per dag vertraging à rato van 15% op jaarbasis, welke vervalt wanneer de klant voor de tweede herinnering betaalt. Vanaf de tweede herinnering, per mail of brief, zal een vaste forfaitaire kostenvergoeding worden aangerekend van 50 € bovenop de verwijlintresten. Deze kosten zullen verrekend worden in een afzonderlijke factuur als administratieve kosten.

2.8. In geval van niet-betaling behoudt Westdesign zich het recht om eventuele abonnementen op diensten van Westdesign, of nog op de door haar verkochte, verhuurde of beheerde webhosting, domeinnamen, websites, onderhoudscontracten, enzovoort tijdelijk te schorsen of definitief te annuleren. Hiervoor zal steeds een vergoeding van 50 € aangerekend worden.

2.9. In geval van niet-betaling van één van de openstaande facturen behoudt Westdesign zich het uitdrukkelijke recht de onmiddellijke en volledige betaling te eisen van alle vorderingen die op dat ogenblik in haar bezit zijn tegenover de opdrachtgever en iedere lopende bestelling of overeenkomst te vernietigen.

2.10. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, is Westdesign bevoegd haar werkzaamheden op te schorten en de alsdan gerezen kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2.11. Iedere klacht zal door Westdesign grondig onderzocht worden indien zij, op straffe van nietigheid, per aangetekend schrijven wordt overgemaakt binnen de acht dagen na levering van de goederen en/of diensten.

2.12. Klachten van de opdrachtgever over de ontvangen factuur dienen tevens binnen de acht dagen per aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan Westdesign, zoniet worden zij als nietig aanzien. De schriftelijke klacht dient duidelijk te vermelden welke bedragen en factuuronderdelen worden betwist. De niet-betwiste bedragen dienen steeds binnen de betalingstermijn van de factuur te worden betaald.

3. Annulering

3.1. Bestellingen en opdrachten kunnen slechts geannuleerd worden indien en voor zover voldaan is aan alle hierna genoemde voorwaarden:

       3.1.1. Westdesign stemt uitdrukkelijk schriftelijk in met de annulering.
       3.1.2  De annulering dient plaats te vinden vooraleer de levering heeft
                 plaatsgevonden of voor dat Westdesign in welke vorm of
                 hoedanigheid dan ook met de overeengekomen werkzaamheden is
                 begonnen.
       3.1.3. Bestellingen van domeinnaamregistraties en verlengingen van domeinnamen,                 
                 via welke wijze dan ook, kunnen nooit worden geannuleerd.

4. Uitvoering

4.1. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden gefaseerd zullen plaatsvinden, kan Westdesign de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.2. Indien het uitvoeren van een bestelling of opdracht; op verzoek van de klant, voor een onbepaalde tijd dient te worden stopgezet en dit extra kosten teweeg brengt, zullen deze extra kosten worden doorgerekend aan de klant .

4.3. Indien de opdrachtgever de in de overeenkomst gegeven bestelling of opdracht wenst te wijzigen of uit te breiden, kan dit slechts nadat beide partijen schriftelijk hun akkoord hebben bevestigd over de uit te voeren wijzigingen en de gevolgen voor de prijs en de leveringsdatum.

4.4. Behoudens voorafgaande overeenkomst is Westdesign niet gehouden clichés, ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, films, logo’s, html documenten, enz. te bewaren.

5. Termijnen

5.1. Eventuele bij de bestelling of het plaatsen van de opdracht vermelde termijnen lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de benodigde documenten volgt of vanaf de ondertekening van de overeenkomst.

5.2. De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de documenten, tekeningen, afbeeldingen, modellen, foto’s, teksten, enzovoort, evenals bij het terugzenden van verbeterde proeven of het uitstellen van samenkomsten, in gebreke is gebleven.

5.3. Indien overschrijding van de (leverings)termijn plaatsvindt, zal Westdesign de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

5.4. Daar de leveringstermijn door daden van derden en gevallen van overmacht kan beïnvloed zijn, worden zij niet als uitdrukkelijke verbintenis beschouwd. Laattijdige levering mag, behoudens tegenstrijdig beding, geen aanleiding geven tot weigering van de levering en zal geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding

5.5. Overschrijding van enige termijn zal de opdrachtgever nimmer recht geven op ontbinding en/of opschorting van zijner verplichtingen uit hoofde van andere contracten.

6. Wijzigingen en meerwerk

6.1. Onder meerwerk dient te worden verstaan iedere wijziging van de functionele specificaties zoals die ten grondslag lagen aan de oorspronkelijke overeenkomst of nadien, ongeacht op welk moment, overeengekomen specificaties.

6.2. Westdesign zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de specificatie het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden zal worden beïnvloed.

6.3. Indien voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal Westdesign de opdrachtgever van tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

6.4. Wijzigingen zullen niet worden uitgevoerd alvorens deze in een door partijen getekend aanhangsel bij de oorspronkelijke overeenkomst zijn vastgelegd.

6.5. Noodzaak of wenselijkheid van meerwerk kan nimmer reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst.

7. Vertrouwelijkheid

7.1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden

 

8. Eigendom en bescherming

8.1. Zaken blijven eigendom van Westdesign tot alle door de opdrachtgever terzake verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.

8.2. Zaken en programmatuur zijn vanaf het moment dat zij door Westdesign ter beschikking zijn gesteld van de opdrachtgever, voor zijn rekening en risico.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Westdesign aanvaardt wettelijke verplichtingen tot gemeenrechtelijke schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 9 blijkt.

9.2. In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is Westdesign slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (gedeeltelijke) teruggave van de prijs die werd ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.
Iedere aansprakelijkheid van Westdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Westdesign is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever, en schade wegens door Westdesign gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt. Gebreken in de materialen die voor Westdesign verborgen waren, zullen haar verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en geen aanspraak op schadevergoeding kunnen veroorzaken.

9.3. De door Westdesign te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% (vijftig procent) van de op grond van die overeenkomst door Westdesign aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief btw).
Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief btw) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van Westdesign in de periode van twee maanden voorafgaande aan het verzuim van Westdesign. De in dit artikel bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door de opdrachtgever bedongen en door Westdesign verleende crediteringen.

9.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan, binnen een termijn van twee weken, de schade per aangetekend schrijven aan Westdesign heeft gemeld.

9.5. Westdesign is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen als deze te wijten zijn aan software of hardware of andere materialen, die niet door Westdesign werd geleverd en welke gebrekkig is en/of waarvan Westdesign niet wist dat die samen met de door haar geleverde producten/diensten zou gebruikt worden, of het feit dat anderen dan Westdesign wijzigingen aan de producten/diensten hebben aangebracht

9.6. De opdrachtgever vrijwaart Westdesign voor alle schade die Westdesign mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Westdesign geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen :
– aanspraken van derden, werknemers van de opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Westdesign die ter beschikking zijn gesteld van de opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
– aanspraken van derden, werknemers van Westdesign daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf;
– aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Westdesign geleverde producten en diensten indien het gebrek in de materialen voor Westdesign verborgen was.

9.7. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, de programmatuur en van de door Westdesign te verlenen diensten.

10. Overmacht

10.1. Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien de tekortkoming of vertraging hen niet kan worden toegerekend, of indien nakoming redelijkerwijze te bezwarend of niet mogelijk is tengevolge van buiten toedoen van partijen ontstane verandering van omstandigheden sedert het sluiten van de overeenkomst.

10.2. De partij die overmacht inroept zal de andere partij onverwijld schriftelijk ervan in kennis stellen, evenals van het ophouden van de omstandigheden van overmacht.

11. Ontbinding, beëindiging en opschorting

11.1. Indien de opdrachtgever één van zijn verplichtingen jegens Westdesign niet nakomt, staking van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verkeert, heeft Westdesign het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, alle of bepaalde, naar keuze van Westdesign, met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden, onverminderd andere aan Westdesign wettelijk toekomende rechten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar.

11.2. Wanneer de opdrachtgever enige op grond van deze algemene voorwaarden of een uit hoofde van met Westdesign gesloten overeenkomst op hem rustende verplichtingen niet nakomt, is Westdesign, onverminderd haar overige rechten ter zake, bevoegd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot de opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen voldoet.

12. Intellectuele en industriële vermogensrechten

12.1. De opdrachtgever erkent dat Westdesign de exclusieve eigenaar of licentiehouder is van alle merken-, octrooi- of auteursrechten die verbonden zijn aan alle door Westdesign geleverde producten en diensten. De opdrachtgever stemt ermee in dat hij tijdens de duur van de overeenkomst en daarna, geen intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht waarvan Westdesign eigenaar of licentiehouder is, zal aanvechten.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1. De overeenkomsten tussen Westdesign en de opdrachtgever worden beheerst door het Belgisch recht.

13.2. Alle geschillen welke verband houden met deze algemene voorwaarden dan wel met door Westdesign gesloten overeenkomsten zullen steeds beslist worden door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Westdesign.

14. Overdracht rechten en verplichtingen

14.1. Westdesign is ten allen tijde bevoegd zonder dat daarvoor de toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk is, na voorgaande schriftelijke mededeling, alle uit de door haar gesloten overeenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

14.2. De opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen uit de door hem gesloten overeenkomsten slechts overdragen na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Westdesign, welke toestemming aan de opdrachtgever niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

15. Geldigheid en uitleg

15.1. Indien één of meer van de bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de bepalingen van deze algemene voorwaarden, nietig of ongeldig blijkt, dan wel wordt vernietigd, zo tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan en wordt de ongeldige bepaling vervangen door een bepaling die de strekking van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert.

16. Incassokosten

16.1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
over de eerste € 3.500,- 15%;
over het meerdere tot € 7.000,- 10%;
over het meerdere tot € 17.000,- 8%;
over het meerdere tot € 70.000,- 5%;
over het meerdere 3%

16.2. Indien Westdesign aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking

17. Privacy en gegevensbescherming

Westdesign verwerkt de persoonsgegevens van de opdrachtgever steeds in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. Indien de contactgegevens van de opdrachtgever zoals adressen, telefoonnunmmers en e-mailadressen wijzigen, dient dit tijdig door de opdrachtgever aan Westdesign te worden meegedeeld.

De persoonsgegevens van de opdrachtgever zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het privacybeleid dat consulteerbaar is via onze website [URL].


II. Ontwikkeling en onderhoud van websites en programmatuur

1. Onderwerp van de overeenkomst

1.1. De voorwaarden vermeld onder paragraaf II gelden specifiek voor alle door Westdesign ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden inzake het ontwikkelen en onderhouden van websites en programmatuur op grond van nadere specificaties en functionele vereisten.

1.2. De voorwaarden vermeld onder paragraaf II vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden vermeld onder paragraaf I.

2. Uitvoering

2.1. Op basis van de door de opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan de opdrachtgever instaat, zal schriftelijk worden gespecificeerd welke website/programmatuur ontwikkeld zal worden.

2.2. Westdesign staat in voor de correctie van de aan haar toe te schrijven fouten. Auteursverbeteringen die wijzigingen, aanvullingen of weglatingen buiten onze wil tot gevolg hebben, zullen worden aangerekend volgens de geldende tarieven.

3. Oplevering en acceptatie

3.1. Westdesign zal de ontwikkelde websites en/of programmatuur aan de opdrachtgever conform specificatie opleveren.

3.2. De opdrachtgever heeft het recht de website/programmatuur gedurende een periode van 8 dagen na gebruiksklare oplevering te testen. Doel van de test is vast te stellen of de website/programmatuur voldoet aan de overeengekomen specificaties.

3.3. Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de website/programmatuur gebreken vertoont of niet aan de schriftelijke specificaties voldoet, zal de opdrachtgever Westdesign terstond in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren. Westdesign zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de programmatuur voor een vaste prijs werd ontwikkeld.

3.4. Kleine gebreken die de operationele ingebruikname niet in de weg staan zijn geen reden om de acceptatie te onthouden. Door feitelijke ingebruikname van de website/programmatuur of onderdelen daarvan heeft de opdrachtgever de website/programmatuur of die onderdelen geaccepteerd.

3.5. De website/programmatuur wordt verder geacht te zijn aanvaard na acceptatie van de opdrachtgever, of 8 dagen na gebruiksklare oplevering indien de opdrachtgever Westdesign niet schriftelijk over de gebreken heeft geïnformeerd, of na het herstel van de gemelde gebreken.

3.6. De acceptatie kan door de opdrachtgever niet worden tegengehouden wegens het geheel of gedeeltelijk nalaten door de opdrachtgever van een acceptatietest.

3.7. Voor zover gefaseerde oplevering is overeengekomen, gelden alle punten van deze paragraaf onverminderd voor de met de fasering corresponderende delen van het project.

4. Eigendom en bescherming

4.1. Conform de wettelijke bepalingen inzake artistieke en industriële eigendom, tekeningen, modellen, ontwerpen, enzovoort, zijn al de door Westdesign ontworpen schetsen, ontwerpen, foto’s, afbeeldingen, webpagina’s en websites, banners, interpretaties, concepten, schikkingen, programmatuur, enzovoort, welke ook de techniek mag zijn, het eigendom van Westdesign. Ze mogen op geen enkele manier worden nagemaakt of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of verspreid. Het afstaan of aanrekenen van voorgaande geeft op zichzelf, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming, op geen enkele manier het recht het als eigendom te beschouwen.

4.2. De ontworpen website/programmatuur is het intellectuele eigendom van Westdesign en wordt als zodanig door de wetgeving beschermd. De website/programmatuur mag dus niet worden overgemaakt ten kostenloze titel of bezwarende titel, onder welke vorm ook, geheel of gedeeltelijk, aan om het even welke derde, mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Westdesign.

4.3. De opdrachtgever verbindt er zich toe de vertrouwelijkheid van de website/programmatuur te bewaren, noch kopies van het geheel of gedeeltes van de software of van methoden en concepten daarin gebruikt te verspreiden of openbaar te maken aan om het even welke derde.

4.4. Alle elementen en gegevens die door de opdrachtgever aan Westdesign worden verstrekt voor opname in de website/programmatuur, ondermeer alle teksten, beelden, logo’s, grafieken, foto’s, audio- of videofilms en de updates worden verondersteld de uitsluitende eigendom te zijn en te blijven van de opdrachtgever.

4.5. In de mate dat deze elementen geheel of gedeeltelijk niet de exclusieve eigendom zijn van de opdrachtgever, waarborgt de opdrachtgever dat deze over alle noodzakelijke toelatingen beschikt met het oog op het gebruik van deze elementen. Deze toelatingen moeten, naargelang het geval, slaan op :
– het recht van reproductie op iedere digitale of andere drager, met inbegrip van het recht op de aanpassing nodig voor het transferen van de ene drager op de andere;
– het recht op de grafische aanpassing op iedere drager;
– het recht op elektronische verspreiding evenals, desgevallend, het recht om de drager die deze elementen bevat, te verspreiden;
– het recht van mededeling aan het publiek, met of zonder draad, met eender welk middel, zoals kabel, satelliet, Internet, met inbegrip van het ter beschikking stellen van het publiek van de elementen op zulke wijze dat elkeen er toegang toe heeft op de plaats en het ogenblik dat hij individueel kiest.

4.6. De opdrachtgever vrijwaart Westdesign tegen alle klachten van derden die zouden beweren een intellectueel of ander tegensprekeIijk recht te kunnen doen gelden op enig van de elementen of gegevens bepaald onder artikel 4.4.

 

III. Webhosting

1. Onderwerp van de overeenkomst

1.1. De voorwaarden vermeld onder paragraaf III gelden specifiek voor alle door Westdesign ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren webhosting activiteiten. Met webhosting wordt bedoeld het onderbrengen van een website op een webserver.

1.2. De voorwaarden vermeld onder paragraaf III vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden vermeld onder paragraaf I.

2. Eigendom en bescherming

2.1. Alle elementen en gegevens van de website die door de opdrachtgever aan Westdesign worden verstrekt voor plaatsing op een webserver, ondermeer alle teksten, beelden, logo’s, grafieken, foto’s, audio- of videofilms en de updates worden verondersteld de uitsluitende eigendom te zijn en te blijven van de opdrachtgever.

2.2. In de mate dat deze elementen geheel of gedeeltelijk niet de exclusieve eigendom zijn van de opdrachtgever, waarborgt de opdrachtgever dat deze over alle noodzakelijke toelatingen beschikt met het oog op het gebruik van deze elementen. Deze toelatingen moeten, naargelang het geval, slaan op :
– het recht van reproductie op iedere digitale of andere drager, met inbegrip van het recht op de aanpassing nodig voor het transferen van de ene drager op de andere;
– het recht op de grafische aanpassing op iedere drager;
– het recht op elektronische verspreiding evenals, desgevallend, het recht om de drager die deze elementen bevat, te verspreiden;
– het recht van mededeling aan het publiek, met of zonder draad, met eender welk middel, zoals kabel, satelliet, Internet, met inbegrip van het ter beschikking stellen van het publiek van de elementen op zulke wijze dat elkeen er toegang toe heeft op de plaats en het ogenblik dat hij individueel kiest.

2.3. De opdrachtgever vrijwaart Westdesign tegen alle klachten van derden die zouden beweren een intellectueel of ander tegensprekelijk recht te kunnen doen gelden op enig van de elementen of gegevens bepaald onder artikel 2.1.

2.4. De opdrachtgever maakt zich sterk voor het feit dat de titularis van de rechten op deze elementen voor de gehele duur van de bestelling afziet van zijn recht zich te verzetten tegen wijzigingen aan deze elementen of tegen hun associatie met andere teksten, verklaringen, elementen, enz. De opdrachtgever aanvaardt dat Westdesign in functie van de technische vereisten de opgeslagen elementen kan wijzigen. Dit onverminderd het eventueel recht van de auteur om zich te verzetten tegen wijzigingen die schadelijk kunnen zijn voor zijn eer of voor zijn goede naam.

2.5. De opdrachtgever aanvaardt dat Westdesign alle daden kan stellen die nodig zijn voor de uitvoering van de webhosting service .
– de gegevens en/of elementen en de updates ervan kopiëren; zowel permanent als tijdelijk, ongeacht de vorm of de drager (onder meer ook electronisch);
– deze meedelen en/of ter beschikking stellen van de Internetgebruikers.

2.6. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van een adequate back-up van de gegevens die hij op onze servers plaatst. Westdesign  kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens, email, documenten, etc.
Westdesign  verbindt zich enkel en alleen tot het kosteloos terugplaatsen van de gegevens van het back-up medium naar haar dataservers, indien de integriteit van de gegevens werd aangetast door een voorval waarvoor zij uitdrukkelijk garantie had verleend. In geval van overmacht is Westdesign  gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, voor de duur van de overmacht, zonder recht op schadevergoeding bij de opdrachtgever. Indien de overmacht van blijvende aard is en gedurende meer dan vijfenveertig (45) kalenderdagen aanhoudt, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven, zonder dat er schadevergoeding verschuldigd is.

3. Grenzen aan het gebruik

3.1. In principe staat het de opdrachtgever vrij de gehoste ruimte naar eigen inzicht in te vullen, voor zover hij hierbij te goeder trouw handelt en geen schending begaat van de geldende rechtsregels en/of de rechten van derden, inclusief schendingen van de openbare orde en goede zeden.

3.2 De opdrachtgever die beroep doet op de hosting van Westdesign mag onder geen enkel beding de aangeboden diensten en faciliteiten aanwenden voor het uitvoeren van activiteiten die inbreuk doen op de wet. Noch mag de opdrachtgever de diensten en faciliteiten van Westdesign aanwenden om op enige wijze schade of hinder te veroorzaken ten aanzien van Westdesign.

3.3 Het is de opdrachtgever in geen geval toegestaan om de gehoste ruimte te gebruiken voor volgende doeleinden en dient Westdesign voor enige vordering door derden door dergelijke overtreding te vrijwaren zo in hoofdsom, aankleven en (gerechts)kosten, met een minimum van 5 000,00 Euro per vastgestelde inbreuk, onder voorbehoud van aantoonbare hogere schade in hoofde van Westdesign :
            3.3.1 Gebruik van processen, programma’s, spammingtechnieken of andere praktijken die Westdesign of andere partijen kunnen hinderen of schade toebrengen, ongeacht of dit een werkelijke invloed heeft op de hostingdiensten van Westdesign.

            3.3.2 Gebruik met het oog op de promotie en/of distributie van verboden producten en diensten, zoals illegale drugs, illegale wapens, goederen waarop een embargo rust en dergelijke.

            3.3.3 Gebruik met het oog op de promotie, het aanzetten tot het faciliteren en/of verrichten van illegale of strafrechtelijk sanctioneerbare handelingen en activiteiten. Dit moet op de meest ruime wijze geïnterpreteerd worden en bevat onder andere het stellen van frauduleuze handelingen en de distributie en promotie van bijvoorbeeld (kinder)pornografisch materiaal.

            3.3.4 Gebruik met het oog op het ongevraagd binnendringen van andere computers en netwerken op het internet (‘hacking’) waarbij de opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

            3.3.5 Schendingen van de intellectuele eigendom van rechthebbende derden.

            3.3.6 Iedere mogelijke verwijzing naar websites van derden die gebruikt worden voor niettoegelaten handelingen.

Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief. Westdesign behoudt zich het recht de hosting tijdelijk of definitief te onderbreken en dit zonder tegenprestatie indien er inbreuk wordt gepleegd op de algemene voorwaarden.

4. Duur van de overeenkomst

3.1. Een webhosting wordt aangeboden voor een periode van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. Behalve bij schriftelijke opzegging wordt deze termijn bij het verstrijken ervan automatisch verlengd met een periode van 1 jaar. De klant is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 3 maanden te respecteren, die 3 maanden voor het einde van de abonnementsdag geschiedt zij het tijdens de oorspronkelijke periode of tijdens de periode van verlenging.

5.Verandering van provider

Indien de opdrachtgever van provider verandert of, in het algemeen beroep doet op een derde, is hij als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze nieuwe partij beschikt over de nodige standaardsoftware om de site goed te laten functioneren.


IV. Registratie domeinnamen

1. Onderwerp van de overeenkomst

1.1. De voorwaarden vermeld onder paragraaf IV gelden specifiek voor alle door Westdesign ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren activiteiten betreffende registratie, transfer of trade van domeinnamen.

1.2. De voorwaarden vermeld onder paragraaf IV vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden vermeld onder paragraaf I.

2. Registratie

2.1. Elke registratie van eender welk domein, verbindt de klant onherroepelijk.

3. Verantwoordelijkheid

3.1. Aangezien de toekenning van de domeinnamen op het Internet afhangt van de uitdrukkelijke goedkeuring van de bevoegde autoriteit, is Westdesign op geen enkel ogenblik verantwoordelijk voor een eventuele weigering. Ook van een schadevergoeding kan geen sprake zijn.

4. Duur van de overeenkomst

4.1. De registratie van een domeinnaam is steeds voor een periode van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. Behalve bij schriftelijke opzegging wordt deze termijn bij het verstrijken ervan automatisch verlengd met een periode van 1 jaar. De klant is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 3 maanden te respecteren, die 3 maanden voor het einde van de abonnementsdag geschiedt zij het tijdens de oorspronkelijke periode of tijdens de periode van verlenging.

4.2. Facturen voor de registratie van één of meerdere domeinnamen zijn steeds betaalbaar binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum tenzij anders vermeld op de factuur.

5. Naamservers

5.1. De klant verbindt er zich toe om, wanneer Westdesign hierom verzoekt, de domeinnaam te voorzien of te laten voorzien van minstens twee naamservers, die op hun beurt correct geconfigureerd zijn om datatrafiek via de domeinnaam in goede banen te leiden. Hij zal onder geen beding de naamservers van Westdesign opgeven indien hij bij Westdesign geen bijhorende webhosting pakket huurt.

6. Email-adres

6.1. De klant zal bij het registreren van de domeinnaam, naast de andere benodigde gegevens, de naam, het telefoonnummer en het e-mail-adres opgeven van de contactpersoon. Dit e-mail-adres dient ten allen tijde functioneel te zijn en niet betrokken te zijn op één van de domeinnamen die bij Westdesign worden gehuurd door om het eender welke klant. De klant zal ten allen tijde aan de vereisten van dit e-mail-adres voldoen, en zal zonodig een wijziging van e-mail-adres aan Westdesign doorgeven.

7. Modaliteiten

7.1. De klant neemt kennis van het feit dat Westdesign enkel als tussenpersoon handelt tussen de klant en de autoriteit die de domeinnaam toekent. Het aanvragen en onderhouden van de domeinnaam dient enkel en alleen als extra dienstverlening aan de klant te worden gezien. De klant erkent dat Westdesign geen enkele beslissende controle heeft over het aanvragen, het registreren, het aanpassen, het onderhouden of het annuleren van een domeinnaam, inzonderheid wat betreft de reglementering die door ICANN, OpenSRS, DNS-BE of enige andere relevante autoriteit wordt gehanteerd. Westdesign zal op geen enkele manier worden aansprakelijk gesteld indien de klant de controle over de domeinnaam verliest ten gevolge van dergelijke reglementering of enige andere reden. Westdesign zal wat dat betreft steeds trachten de belangen van de klant te verdedigen.

Back to Top

Contact Info

Sint-Maartenstraat 1A 9280 Denderbelle Telefoon: 0499 71 77 94 Web: https://www.westdesign.be

Laatste Projecten